پروانه بهره برداری چیست ؟

پروانه بهره برداری مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند داده می شود.

پروانه بهره برداری چیست ؟

پروانه بهره برداری مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند داده می شود.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور پروانه بهره برداری

تکمیل فرم تقاضا در سامانه بهین یاب

تصویر کپی کارت ملی مدیر عامل

تصویر کلیه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی

کپی آگهی تغییرات شرکت در مورد شخصیت های حقوقی ( در صورت وجود )

اسناد مالکیت زمین محل استقرار یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری

اعتبار جوازتاسیس

تصویر پایان کار ساختمانی

کپی از قرارداد خرید امتیازهای آب و برق

اصل و فتوکپی فاکتور خرید ماشین آلات

فاکتور خرید مواد اولیه

فاکتور خرید و اجرای سوله

ارائه اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL

ارائه پاسخ استعلام های مربوطه

رسید پرداخت هزینه صدور پروانه بهره برداری

رسید پرداخت هزینه تمبر بانکی