24 شهريور 1398 - 17:29
نمایشگاه طلا و جواهر ایتالیا

نمایشگاه طلا و جواهر ایتالیا، بزرگترین نمایشگاه در اروپا در حوزه طلا و جواهرات و مرکز تجاری معتبر برای این صنعت است که
توانسته با به اشتراک گذاشتن تجارب سازندگان معتبر جهانی، محلی مناسب برای علاقهمندان به این حوزه از صنعت مد را فراهم
کند. این نمایشگاه 5 روزه شامل تعداد زیادی کنفرانس و سمینار در مورد موضوعات مختلف برای گسترش تمایل و برقراری ارتباطات
و تبادل اطلاعات در این صنعت میباشد. مساحت این نمایشگاه 54600 مترمربع است که به سالن های 1 تا 7 توزیع شده است.
وینچنزا 2019 یک رویداد مهم تجاری برای صنعت جواهرسازی است و برندهای مختلفی از تمامی مناطق مختلف جهان در این
نمایشگاه حضور دارند.

 

نمایشگاه طلا و جواهر ایتالیا، بزرگترین نمایشگاه در اروپا در حوزه طلا و جواهرات و مرکز تجاری معتبر برای این صنعت است که
توانسته با به اشتراک گذاشتن تجارب سازندگان معتبر جهانی، محلی مناسب برای علاقهمندان به این حوزه از صنعت مد را فراهم
کند. این نمایشگاه 5 روزه شامل تعداد زیادی کنفرانس و سمینار در مورد موضوعات مختلف برای گسترش تمایل و برقراری ارتباطات
و تبادل اطلاعات در این صنعت میباشد. مساحت این نمایشگاه 54600 مترمربع است که به سالن های 1 تا 7 توزیع شده است.
وینچنزا 2019 یک رویداد مهم تجاری برای صنعت جواهرسازی است و برندهای مختلفی از تمامی مناطق مختلف جهان در این
نمایشگاه حضور دارند.