03 فروردين 1397 - 6:0
شرکت سهامی عام

شرکت مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که با حداقل 2 یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هر کدام از شرکاء فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ( م 94 ق ت )

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است و در این نوع شرکت باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید .

در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شود و همچنین مخیر خواهد بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

 

مدارک مورد نیاز :

-         دو نسخه شرکتنامه

-         دو نسخه تقاضانامه

-         دو نسخه اساسنامه

-         دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-         دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

-         مجوز فعالیت از مراجع ذیربط ( در صورت نیاز )

-         تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء

-         اصل گواهی سوء پیشینه کلیه شرکاء

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی  با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"

شرکت مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که با حداقل 2 یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هر کدام از شرکاء فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ( م 94 ق ت )

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است و در این نوع شرکت باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید .

در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شود و همچنین مخیر خواهد بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

 

مدارک مورد نیاز :

-         دو نسخه شرکتنامه

-         دو نسخه تقاضانامه

-         دو نسخه اساسنامه

-         دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

-         دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

-         مجوز فعالیت از مراجع ذیربط ( در صورت نیاز )

-         تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء

-         اصل گواهی سوء پیشینه کلیه شرکاء

 

 

 

" جهت ارتباط با مسئول بخش مربوطه خانم شریفی  با شماره  37678939 - 37682050 -051 داخلی 5 و 6  تماس حاصل فرمایید"