24 شهريور 1398 - 17:13
خوشه

 

 خوشه های صنعتی Industrial cluster )  )

خوشه صنعتي به مجموعه‌اي از واحدهاي کسب و کاراطلاق مي‌شود که در يک منطقه جغرافيايي و يک گرايش صنعتي متمرکز شده و با همکاري و تکميل فعاليت‌هاي يکديگر،‌به توليد و عرضه تعدادي کالا و خدمات مي‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترک برخوردارند. 

عموماً‌ خوشه‌ها تعداد زيادي واحدهاي اقتصادي خرد، کوچک و متوسط را دربر مي‌گيرند که از نظر جغرافيايي،‌ اين واحدها مي‌توانند در سطح روستا، شهر و يا شهرستان پراکنده باشند.
 

بدين ترتيب، مشخصه‌ خوشه‌هاي صنعتي؛ تمرکز جغرافيايي، همکاري در تکميل فعاليت‌هاي يکديگر،‌توليدات و خدمات مشترک و همين‌طور چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترک است.

 

 

 

لیست نمونه پروژه های انجام شده برای خوشه های صنعتی:

 

زمان اتمام

کارشناس

کارفرما

پروژه

تابستان 94

آقای مهندس سعادتی

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

مطالعات بازار و بازاریابی کفش کابل افغانستان

بهار94

آقای مهندس عابدینی

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی

مطالعات بازار محصولات خوشه ی طیور خراسان جنوبی درکشور افغانستان

پاییز87

آقای مهندس دریادل

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

استعدادیابی خوشه سنگ بجستان و گناباد

پاییز87

خانم مهندس رضائی

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

مطالعات امکان سنجی خوشه صنعتی آبنبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوشه های صنعتی Industrial cluster )  )

خوشه صنعتي به مجموعه‌اي از واحدهاي کسب و کاراطلاق مي‌شود که در يک منطقه جغرافيايي و يک گرايش صنعتي متمرکز شده و با همکاري و تکميل فعاليت‌هاي يکديگر،‌به توليد و عرضه تعدادي کالا و خدمات مي‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترک برخوردارند. 

عموماً‌ خوشه‌ها تعداد زيادي واحدهاي اقتصادي خرد، کوچک و متوسط را دربر مي‌گيرند که از نظر جغرافيايي،‌ اين واحدها مي‌توانند در سطح روستا، شهر و يا شهرستان پراکنده باشند.
 

بدين ترتيب، مشخصه‌ خوشه‌هاي صنعتي؛ تمرکز جغرافيايي، همکاري در تکميل فعاليت‌هاي يکديگر،‌توليدات و خدمات مشترک و همين‌طور چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترک است.

 

 

 

لیست نمونه پروژه های انجام شده برای خوشه های صنعتی:

 

زمان اتمام

کارشناس

کارفرما

پروژه

تابستان 94

آقای مهندس سعادتی

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

مطالعات بازار و بازاریابی کفش کابل افغانستان

بهار94

آقای مهندس عابدینی

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی

مطالعات بازار محصولات خوشه ی طیور خراسان جنوبی درکشور افغانستان

پاییز87

آقای مهندس دریادل

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

استعدادیابی خوشه سنگ بجستان و گناباد

پاییز87

خانم مهندس رضائی

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

مطالعات امکان سنجی خوشه صنعتی آبنبات