03 فروردين 1397 - 5:55
گواهی پایان کار

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور پایان کار ساختمان در شهرکهای صنعتی

 

1-تکمیل فرم تقاضای پایانکار و تعهدات پیوست

2-کپی جوازتاسیس قیدشده در دفترچه قرارداد (دارای اعتبار) و یا پروانه بهره برداری

3-ارائه گزارش بازدید و کروکی ساخت و ساز(توسط مدیر شهرک یا دفتر شرکت خدماتی)

4- تایید استحکام بنا و گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر

5- ارائه گزارش تایید سیستم اطفا حریق و ایمنی واحد (توسط کارشناس ایمنی و آتش نشانی شرکت)

6-اصل پروانه ساختمانی صادره

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور پایان کار ساختمان در شهرکهای صنعتی

 

1-تکمیل فرم تقاضای پایانکار و تعهدات پیوست

2-کپی جوازتاسیس قیدشده در دفترچه قرارداد (دارای اعتبار) و یا پروانه بهره برداری

3-ارائه گزارش بازدید و کروکی ساخت و ساز(توسط مدیر شهرک یا دفتر شرکت خدماتی)

4- تایید استحکام بنا و گزارش اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر

5- ارائه گزارش تایید سیستم اطفا حریق و ایمنی واحد (توسط کارشناس ایمنی و آتش نشانی شرکت)

6-اصل پروانه ساختمانی صادره