03 فروردين 1397 - 6:2
پروانه ساختمان

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز احداث ساختمان در شهرکهای صنعتی

 

1-تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز احداث و تعهدات پیوست.

2-کپی جوازتاسیس قیدشده در دفترچه قرارداد (دارای اعتبار)

3-کپی پروانه اشتغال بکار مهندسین ناظر(می بایست عضو نظام مهندسی شهرستان مربوطه باشند)

4-کپی فرم تحویل  زمین

ن  با امضا و مهر مهندس ناظر ساختماA45-تهیه نقشه های ساختمانی ذیل در قطع  :

سوله, انبار,اداری,رفاهی و نگهبانی شامل:

·         پلان فونداسیون( مقاطع طولی و عرضی و جزئیات آرماتوربندی)

·         پلان تیرریزی به همراه جزئیات

·         پلان طبقات

·         پلان آکس بندی و ستون گذاری(جزئیات ستونها)

·         پلان موقعیت بادبندها بهمراه جزئیات اتصالات

·         نماها به تعداد لازم(طولی و عرضی)

v     نمای تمامی ساختمانها و دیوارها, حداقل با آجرسفال و بندکشی می باشد (درصورت درخواست نمای دیگر قید شود)

6-تهیه نقشه های تاسیساتی در قطع A4باامضا ومهرمهندس ناظر تاسیسات شامل:

·         پلان آبرسانی

·         پلان جمع آوری فاضلاب

·         نقشه جمع آوری آب های سطحی و محوطه سازی

·         نقشه پیش تصفیه فاضلاب در صورت نیاز

·         پلان سیستم اطفا حریق و آتش نشانی

·         7- سایت پلان در قطع  A3ممهور به مهرمهندس ناظر ساختمان و تاسیسات با قید مشخصات ذیل:

·         اندازه گذاری تمامی قسمتها( طول و عرض زمین و ساختمان های داخل آنها)

·         رعایت و مشخص کردن فاصله ساختمان ها از دیوار واحد و یکدیگر

·         مشخص نمودن محل دقیق درب و طرح ورودی واحد صنعتی( احداث درب در پخی و خیابانهای اصلی ممنوع است)

·         مشخص نمودن محل خروجی فاضلاب (باتوجه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک)

·         مشخص نمودن فضای سبز

·         درج کاربری قسمت ها و ساختمان های مختلف

·         درج جدول مساحت ها بصورت ذیل:

 

 

 

 

کاربری

مساحت(مترمربع)

سالن تولید

 

ساختمان انبار

 

اداری و رفاهی

 

انبار

 

سایر

 

جمع زیربنا

 

مساحت زمین

 

درصد سطح زیربنا

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز احداث ساختمان در شهرکهای صنعتی

 

1-تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز احداث و تعهدات پیوست.

2-کپی جوازتاسیس قیدشده در دفترچه قرارداد (دارای اعتبار)

3-کپی پروانه اشتغال بکار مهندسین ناظر(می بایست عضو نظام مهندسی شهرستان مربوطه باشند)

4-کپی فرم تحویل  زمین

ن  با امضا و مهر مهندس ناظر ساختماA45-تهیه نقشه های ساختمانی ذیل در قطع  :

سوله, انبار,اداری,رفاهی و نگهبانی شامل:

·         پلان فونداسیون( مقاطع طولی و عرضی و جزئیات آرماتوربندی)

·         پلان تیرریزی به همراه جزئیات

·         پلان طبقات

·         پلان آکس بندی و ستون گذاری(جزئیات ستونها)

·         پلان موقعیت بادبندها بهمراه جزئیات اتصالات

·         نماها به تعداد لازم(طولی و عرضی)

v     نمای تمامی ساختمانها و دیوارها, حداقل با آجرسفال و بندکشی می باشد (درصورت درخواست نمای دیگر قید شود)

6-تهیه نقشه های تاسیساتی در قطع A4باامضا ومهرمهندس ناظر تاسیسات شامل:

·         پلان آبرسانی

·         پلان جمع آوری فاضلاب

·         نقشه جمع آوری آب های سطحی و محوطه سازی

·         نقشه پیش تصفیه فاضلاب در صورت نیاز

·         پلان سیستم اطفا حریق و آتش نشانی

·         7- سایت پلان در قطع  A3ممهور به مهرمهندس ناظر ساختمان و تاسیسات با قید مشخصات ذیل:

·         اندازه گذاری تمامی قسمتها( طول و عرض زمین و ساختمان های داخل آنها)

·         رعایت و مشخص کردن فاصله ساختمان ها از دیوار واحد و یکدیگر

·         مشخص نمودن محل دقیق درب و طرح ورودی واحد صنعتی( احداث درب در پخی و خیابانهای اصلی ممنوع است)

·         مشخص نمودن محل خروجی فاضلاب (باتوجه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک)

·         مشخص نمودن فضای سبز

·         درج کاربری قسمت ها و ساختمان های مختلف

·         درج جدول مساحت ها بصورت ذیل:

 

 

 

 

کاربری

مساحت(مترمربع)

سالن تولید

 

ساختمان انبار

 

اداری و رفاهی

 

انبار

 

سایر

 

جمع زیربنا

 

مساحت زمین

 

درصد سطح زیربنا