03 فروردين 1397 - 5:56
پروانه فنی مهندسی

 

پروانه فنی مهندسی

 

مجوزی است که پس از اخذ جوازتاسیس, ثبت شرکت, ایجاد دفترمهندسی, فراهم نمودن امکانات لازم , از طرف سازمان صنایع و معادن استانها صادر می گردد

اعتبار پروانه فنی مهندسی:

مدت اعتبار سه سال از تاریخ صدور می باشد و پس از آن از طرف سازمان صنایع و معادن استان مورد ارزیابی و تعیین صلاحیت مجدد قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط, پروانه آن هربار بمدت سه سال تمدید می گردد

شرایط اخذ پروانه فنی مهندسی:

1-کلیه متقضیان اعم از حقیقی و حقوقی دارای جواز تاسیس واحد فنی مهندسی , که در زمان درخواست پروانه, اعتبار آن منقضی نشده باشد.

2- دریافت حداقل 250 امتیاز براساس جدول امتیازات جواز فنی مهندسی که در قسمت دانلودها قرار دادیم

3- سابقه انجام حداقل سه پروژه مرتبط با زمینه تخصصی که مراحل اجرائی خود را طی کرده باشد و ارائه تاییدیه  از طرف کارفرما

4- دارا بودن حداقل امکانات لازم جهت ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل دفترکار مناسب, لوازم دفتری, آرشیو فنی, کتابخانه, کامپیوتر و لوازم جانبی آن و سایر تجهیزات مورد نیاز

5- بازدید کارشناس سازمان صنایع و معادن استان پس از دریافت و بررسی مدارک

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه:

1- ارائه مدرک و توضیحات کافی در رابطه با هریک از موارد زیر که فعالیتی داشته یا امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد:

- فعالیت در پروژه های صنعتی(طراحی,مشاوره و اجرا)

- فعالیت در جهت صادرات خدمات مهندسی

- نوآوری, ابتکار و دانش فنی

- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی خارجی

- تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و تدوین استانداردها, متون علمی و فنی

- عضویت در مجامع علمی و مهندسی

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با فعالیت های فنی مهندسی

- کتابخانه و آرشیو فنی

- کامپیوتر و تجهیزات جانبی و بسته های نرم افزاری

- لوازم و تجهیزات تست و کنترل کیفی

- سایر تجهیزات مورد نیاز

- ساختمان محل کار و امکانات مربوطه

2- نامه کتبی درخواست صدور پروانه واحد فنی مهندسی

3- مدارک مربوط به ثبت شرکت و آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات در آن(جهت متقاضیان حقوقی)

4- فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره شرکت و مستندات بیمه(جهت متقاضیان حقوقی)

5- تکمیل پرسشنامه درخواست پروانه واحد فنی مهندسی(قابل دریافت در قسمت دانلودها)

6- فتوکپی سند یا اجاره نامه رسمی مربوط به ساختمان محل کار

7- انتخاب موضوع فعالیت از فرم زمینه های تخصصی واحد فنی مهندسی (در قسمت دانلودها)

8- فتوکپی جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

9- کارت پایان خدمت (معافیت) اعضا هیئت مدیره و پرسنلی که از مدارک تحصیلی آنها جهت کسب امتیاز استفاده شده است.

 

 

پروانه فنی مهندسی

 

مجوزی است که پس از اخذ جوازتاسیس, ثبت شرکت, ایجاد دفترمهندسی, فراهم نمودن امکانات لازم , از طرف سازمان صنایع و معادن استانها صادر می گردد

اعتبار پروانه فنی مهندسی:

مدت اعتبار سه سال از تاریخ صدور می باشد و پس از آن از طرف سازمان صنایع و معادن استان مورد ارزیابی و تعیین صلاحیت مجدد قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط, پروانه آن هربار بمدت سه سال تمدید می گردد

شرایط اخذ پروانه فنی مهندسی:

1-کلیه متقضیان اعم از حقیقی و حقوقی دارای جواز تاسیس واحد فنی مهندسی , که در زمان درخواست پروانه, اعتبار آن منقضی نشده باشد.

2- دریافت حداقل 250 امتیاز براساس جدول امتیازات جواز فنی مهندسی که در قسمت دانلودها قرار دادیم

3- سابقه انجام حداقل سه پروژه مرتبط با زمینه تخصصی که مراحل اجرائی خود را طی کرده باشد و ارائه تاییدیه  از طرف کارفرما

4- دارا بودن حداقل امکانات لازم جهت ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل دفترکار مناسب, لوازم دفتری, آرشیو فنی, کتابخانه, کامپیوتر و لوازم جانبی آن و سایر تجهیزات مورد نیاز

5- بازدید کارشناس سازمان صنایع و معادن استان پس از دریافت و بررسی مدارک

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه:

1- ارائه مدرک و توضیحات کافی در رابطه با هریک از موارد زیر که فعالیتی داشته یا امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد:

- فعالیت در پروژه های صنعتی(طراحی,مشاوره و اجرا)

- فعالیت در جهت صادرات خدمات مهندسی

- نوآوری, ابتکار و دانش فنی

- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی خارجی

- تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و تدوین استانداردها, متون علمی و فنی

- عضویت در مجامع علمی و مهندسی

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با فعالیت های فنی مهندسی

- کتابخانه و آرشیو فنی

- کامپیوتر و تجهیزات جانبی و بسته های نرم افزاری

- لوازم و تجهیزات تست و کنترل کیفی

- سایر تجهیزات مورد نیاز

- ساختمان محل کار و امکانات مربوطه

2- نامه کتبی درخواست صدور پروانه واحد فنی مهندسی

3- مدارک مربوط به ثبت شرکت و آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات در آن(جهت متقاضیان حقوقی)

4- فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره شرکت و مستندات بیمه(جهت متقاضیان حقوقی)

5- تکمیل پرسشنامه درخواست پروانه واحد فنی مهندسی(قابل دریافت در قسمت دانلودها)

6- فتوکپی سند یا اجاره نامه رسمی مربوط به ساختمان محل کار

7- انتخاب موضوع فعالیت از فرم زمینه های تخصصی واحد فنی مهندسی (در قسمت دانلودها)

8- فتوکپی جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

9- کارت پایان خدمت (معافیت) اعضا هیئت مدیره و پرسنلی که از مدارک تحصیلی آنها جهت کسب امتیاز استفاده شده است.