03 فروردين 1397 - 5:57
جواز فنی مهندسی

 

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

مجوزی است که پس از بررسی های کارشناسی درصورت احراز شرایط و کسب امتیاز لازم از طرف سازمان صنایع و معادن استان ها صادر می گردد.

اعتبار جواز فنی مهندسی:

مدت اعتبار جواز واحد فنی و مهندسی یکسال از تاریخ صدور می باشد. حداکثر برای دوبار و هربار نیز به مدت یکسال قابل تمدید می باشد

شرایط اخذ جواز فنی مهندسی:

1)متقاضیان حقیقی اخذ جواز, باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های فنی مهندسی مرتبط با زمینه تخصصی مورد تقاضا از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر داخلی یا خارجی با سوابق تجربی مناسب در زمینه فعالیت

2) اشخاص حقوقی در دوحالت می توانند متقاضی دریافت جواز شوند:

الف)موسسه یا شرکت ثبت شده با موضوع مرتبط

ب)موسسه یا شرکت بصورت سرمایه گذاری مشترک

3- دریافت حداقل 100 امتیاز براساس جدول امتیازات جواز فنی مهندسی که در قسمت دانلودها قرار دادیم.

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز:

1- ارائه مدرک و توضیحات کافی در رابطه با هریک از موارد زیر که فعالیتی داشته یا امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد:

- فعالیت در پروژه های صنعتی(طراحی,مشاوره و اجرا)

- فعالیت در جهت صادرات خدمات مهندسی

- نوآوری, ابتکار و دانش فنی

- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی خارجی

- تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و تدوین استانداردها, متون علمی و فنی

- عضویت در مجامع علمی و مهندسی

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با فعالیت های فنی مهندسی

- کتابخانه و آرشیو فنی

- کامپیوتر و تجهیزات جانبی و بسته های نرم افزاری

- لوازم و تجهیزات تست و کنترل کیفی

- سایر تجهیزات مورد نیاز

- ساختمان محل کار و امکانات مربوطه

2- نامه کتبی درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

3- مدارک مربوط به ثبت شرکت و آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات در آن(جهت متقاضیان حقوقی)

4- فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره شرکت و مستندات بیمه(جهت متقاضیان حقوقی)

5- تکمیل پرسشنامه درخواست جواز تاسیس فنی مهندسی(قابل دریافت در قسمت دانلودها)

6- فتوکپی سند یا اجاره نامه رسمی مربوط به ساختمان محل کار

7- انتخاب موضوع فعالیت از فرم زمینه های تخصصی واحد فنی مهندسی (در قسمت دانلودها)

 

جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی

مجوزی است که پس از بررسی های کارشناسی درصورت احراز شرایط و کسب امتیاز لازم از طرف سازمان صنایع و معادن استان ها صادر می گردد.

اعتبار جواز فنی مهندسی:

مدت اعتبار جواز واحد فنی و مهندسی یکسال از تاریخ صدور می باشد. حداکثر برای دوبار و هربار نیز به مدت یکسال قابل تمدید می باشد

شرایط اخذ جواز فنی مهندسی:

1)متقاضیان حقیقی اخذ جواز, باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته های فنی مهندسی مرتبط با زمینه تخصصی مورد تقاضا از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر داخلی یا خارجی با سوابق تجربی مناسب در زمینه فعالیت

2) اشخاص حقوقی در دوحالت می توانند متقاضی دریافت جواز شوند:

الف)موسسه یا شرکت ثبت شده با موضوع مرتبط

ب)موسسه یا شرکت بصورت سرمایه گذاری مشترک

3- دریافت حداقل 100 امتیاز براساس جدول امتیازات جواز فنی مهندسی که در قسمت دانلودها قرار دادیم.

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز:

1- ارائه مدرک و توضیحات کافی در رابطه با هریک از موارد زیر که فعالیتی داشته یا امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد:

- فعالیت در پروژه های صنعتی(طراحی,مشاوره و اجرا)

- فعالیت در جهت صادرات خدمات مهندسی

- نوآوری, ابتکار و دانش فنی

- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی خارجی

- تالیف و ترجمه کتاب و مقاله و تدوین استانداردها, متون علمی و فنی

- عضویت در مجامع علمی و مهندسی

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با فعالیت های فنی مهندسی

- کتابخانه و آرشیو فنی

- کامپیوتر و تجهیزات جانبی و بسته های نرم افزاری

- لوازم و تجهیزات تست و کنترل کیفی

- سایر تجهیزات مورد نیاز

- ساختمان محل کار و امکانات مربوطه

2- نامه کتبی درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

3- مدارک مربوط به ثبت شرکت و آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات در آن(جهت متقاضیان حقوقی)

4- فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره شرکت و مستندات بیمه(جهت متقاضیان حقوقی)

5- تکمیل پرسشنامه درخواست جواز تاسیس فنی مهندسی(قابل دریافت در قسمت دانلودها)

6- فتوکپی سند یا اجاره نامه رسمی مربوط به ساختمان محل کار

7- انتخاب موضوع فعالیت از فرم زمینه های تخصصی واحد فنی مهندسی (در قسمت دانلودها)