24 شهريور 1398 - 17:2
عارضه یابی واحدهای صنعتی

 

هدف از عارضه یابی واحدهای صنعتی , کمک به واحدهای صنعتی کوچک جهت توسعه و ایجاد تغییرات لازم برای بهبود و افزایش توان رقابت پذیری آنها بود که به این منظور از مدل های گوناگون استفاده شد.

طرح عارضه يابي واحدهاي صنعتي در راستاي ارائه تسهيلات بصورت هدفمند  با همكاري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي , بانك صنعت و معدن و صندوق ضمانت سرمايه گذار انجام ميگيرد . به اين شكل كه قرارداد في مابين واحدهاي صنعتي داراي شرايط و مشاوران صنعتي مورد تاييد سازمان ، صندوق ضمانت سرمايه گذاري و بانك منعقد ميگردد كه پس از انجام مشاوره و عارضه يابي واحد صنعتي توسط مشاور و تاييد طرح توسط صندوق ضمانت , واحدهاي صنعتي جهت اخذ تسهيلات به بانك صنعت و معدن معرفي ميگردند و هزينه مشاوره انجام شده و نظارت بر اجراي آن نيز 40 درصد توسط صندوق ضمانت و 60% توسط واحد صنعتي پرداخت ميگردد.

 

 

هدف از عارضه یابی واحدهای صنعتی , کمک به واحدهای صنعتی کوچک جهت توسعه و ایجاد تغییرات لازم برای بهبود و افزایش توان رقابت پذیری آنها بود که به این منظور از مدل های گوناگون استفاده شد.

طرح عارضه يابي واحدهاي صنعتي در راستاي ارائه تسهيلات بصورت هدفمند  با همكاري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي , بانك صنعت و معدن و صندوق ضمانت سرمايه گذار انجام ميگيرد . به اين شكل كه قرارداد في مابين واحدهاي صنعتي داراي شرايط و مشاوران صنعتي مورد تاييد سازمان ، صندوق ضمانت سرمايه گذاري و بانك منعقد ميگردد كه پس از انجام مشاوره و عارضه يابي واحد صنعتي توسط مشاور و تاييد طرح توسط صندوق ضمانت , واحدهاي صنعتي جهت اخذ تسهيلات به بانك صنعت و معدن معرفي ميگردند و هزينه مشاوره انجام شده و نظارت بر اجراي آن نيز 40 درصد توسط صندوق ضمانت و 60% توسط واحد صنعتي پرداخت ميگردد.