03 فروردين 1397 - 5:59
فرم درخواست ماشین الات
ماوس رابرروي اينجا نگه داريد و سپس برروي نوارابزار براي ويرايش متن استفاده كنيد.
ماوس رابرروي اينجا نگه داريد و سپس برروي نوارابزار براي ويرايش متن استفاده كنيد.

Enter Title

لیست ماشین آلات موجود

كد دستگاه

نوع دستگاه

توضيحات فني

كشور سازنده

نو يا دست دوم

1

ماشين بورينگ افقي

TOS WHN 13.8

روماني

دست دوم

2

ماشين بورينگ افقي

TOS WHN 13.4A

روماني

دست دوم

3

آسياب بورينگ خانگي

UNION BFT 90/3

روماني

دست دوم

4

ماشين تراش چرخشي عمودي

Single Column VTL   SCM100   10.000mm

روماني

دست دوم

5

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL   EUSTACCHIO    4000mm

روماني

دست دوم

6

ماشين تراش چرخشي عمودي

Single Column VTL   SEDIN 1525   2500mm

روماني

دست دوم

7

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL   CQ5263/1   6300mm

روماني

دست دوم

8

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL    TITAN SC22

روماني

دست دوم

9

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL    TITAN SC27/33

روماني

دست دوم

10

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL     SC17

روماني

دست دوم

11

ماشين تراش چرخشي عمودي

Retrofitted VTL       TITAN SC22CNC

روماني

دست دوم

12

ماشين تراش چرخشي عمودي

Retrofitted VTL       TITAN SC25/33CNC

روماني

دست دوم

13

ماشين تراش موازي

Heavy Duty Lathe   SKODA SR 1000*11.000

روماني

دست دوم

14

ماشين تراش موازي

Engine Lathe SARO  SP1250*6000

روماني

دست دوم

15

ماشين تراش موازي

Facing Lathe WMW  NILES DP2500/DP3150

روماني

دست دوم

16

ماشين تراش موازي

Facing Lathe   RUSIA1600*5000

روماني

دست دوم

17

ماشين تراش موازي

Retrofitted CNC Heavy Duty                                           Lathe NILES DP2/S3 1600*3000

روماني

دست دوم

18

ماشين تراش موازي

Heavy Duty Lathe   SNG2500*10.000

روماني

دست دوم

19

ماشين تراش موازي

Engine Lathe        NA800*5000  ;800*3000

روماني

دست دوم

20

ماشين تراش موازي

Engine Lathe   SPA 1000*4000

روماني

دست دوم

21

ماشين هابينگ دنده چرخ

Gear Hobbing Machine  MODUL ZFWZ3150

روماني

دست دوم

22

ماشين هابينگ دنده چرخ

Gear Hobbing Machine  KOLOMNA 5342 2000mm

روماني

دست دوم

23

ماشين هابينگ دنده چرخ

Gear Hobbing Machine  CUGIR FD630 / FD800

روماني

دست دوم

24

ماشين هابينگ دنده چرخ

Gear Hobbing Machine  CUGIR FD250

روماني

دست دوم

25

ماشين مته زني

Traveling Column Radial  Drilling Machine  SORALUCE TR 2500       with 6m bed

روماني

دست دوم

26

ماشين مته زني

Radial Drilling Machine  CSEPEL RFH100/3000

روماني

دست دوم

27

ماشين مته زني

Radial Drilling Machine      MAS VRM 50

روماني

دست دوم

28

ماشين مته زني

Deep Hole Drilling       Machine MGA250*600000

روماني

دست دوم

لیست ماشین آلات موجود

كد دستگاه

نوع دستگاه

توضيحات فني

كشور سازنده

نو يا دست دوم

1

ماشين بورينگ افقي

TOS WHN 13.8

روماني

دست دوم

2

ماشين بورينگ افقي

TOS WHN 13.4A

روماني

دست دوم

3

آسياب بورينگ خانگي

UNION BFT 90/3

روماني

دست دوم

4

ماشين تراش چرخشي عمودي

Single Column VTL   SCM100   10.000mm

روماني

دست دوم

5

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL   EUSTACCHIO    4000mm

روماني

دست دوم

6

ماشين تراش چرخشي عمودي

Single Column VTL   SEDIN 1525   2500mm

روماني

دست دوم

7

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL   CQ5263/1   6300mm

روماني

دست دوم

8

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL    TITAN SC22

روماني

دست دوم

9

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL    TITAN SC27/33

روماني

دست دوم

10

ماشين تراش چرخشي عمودي

Double Column VTL     SC17

روماني

دست دوم

11

ماشين تراش چرخشي عمودي

Retrofitted VTL       TITAN SC22CNC

روماني

دست دوم

12

ماشين تراش چرخشي عمودي

Retrofitted VTL       TITAN SC25/33CNC

روماني

دست دوم

13

ماشين تراش موازي

Heavy Duty Lathe   SKODA SR 1000*11.000

روماني

دست دوم

14

ماشين تراش موازي

Engine Lathe SARO  SP1250*6000

روماني

دست دوم

15

ماشين تراش موازي

Facing Lathe WMW  NILES DP2500/DP3150

روماني

دست دوم

16

ماشين تراش موازي

Facing Lathe   RUSIA1600*5000

روماني

دست دوم

17

ماشين تراش موازي

Retrofitted CNC Heavy Duty                                           Lathe NILES DP2/S3 1600*3000

روماني

دست دوم

18

ماشين تراش موازي

Heavy Duty Lathe   SNG2500*10.000

روماني

دست دوم

19

ماشين تراش موازي

Engine Lathe        NA800*5000  ;800*3000

روماني

دست دوم

20

ماشين تراش موازي

Engine Lathe   SPA 1000*4000

روماني

دست دوم

21

ماشين هابينگ دنده چرخ

Gear Hobbing Machine  MODUL ZFWZ3150

روماني

دست دوم

22

ماشين هابينگ دنده چرخ

Gear Hobbing Machine  KOLOMNA 5342 2000mm

روماني

دست دوم

23

ماشين هابينگ دنده چرخ

Gear Hobbing Machine  CUGIR FD630 / FD800

روماني

دست دوم

24

ماشين هابينگ دنده چرخ

Gear Hobbing Machine  CUGIR FD250

روماني

دست دوم

25

ماشين مته زني

Traveling Column Radial  Drilling Machine  SORALUCE TR 2500       with 6m bed

روماني

دست دوم

26

ماشين مته زني

Radial Drilling Machine  CSEPEL RFH100/3000

روماني

دست دوم

27

ماشين مته زني

Radial Drilling Machine      MAS VRM 50

روماني

دست دوم

28

ماشين مته زني

Deep Hole Drilling       Machine MGA250*600000

روماني

دست دوم